საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია იწვევს მსურველებს წარმოადგინონ პროექტები იუნესკოს 2016-2017 წლების “მონაწილეობის პროგრამის” ფარგლებში დაფინანსების მოსაპოვებლად.

“მონაწილეობის პროგრამა” არის UNESCO-ს მხრიდან წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერის ერთ-ერთი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც მათ შეუძლიათ განახორციელონ პროექტები, ორგანიზაციის მიერ დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად (გთხ. ასევე იხილოთ UNESCO-ს ძირითადი დოკუმენტები 37 C/5 და 38 C/5 ).

პროექტების პირველად შერჩევას აწარმოებს ეროვნული კომისია, ხოლო წარდგენილი პროექტების დაფინანსებაზე საბოლოო  გადაწყვეტილებას იღებს UNESCO-ს სათაო ოფისი (ქ.პარიზი). ორივე შემთხვევაში გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს ეცნობება გადაწყვეტილების მოტივირების გარეშე. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა 2016 წლის 13 მაისის  ჩათვლით, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სამდივნოს უნდა წარუდგინონ:
  1. პროექტის მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (მაქსიმუმ 1 გვ.);
  2. შევსებული სააპლიკაციო განაცხადი ინგლისურ ენაზე (იხ. სააპლიკაციო ფორმა და ინფორმაცია პროექტის სტანდარტის შესახებ (“Benchmarks”);
  3. დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებელი ორგანიზაციის  ოფიციალური მიმართვა საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სახელზე.
  4. პროექტის განხილვისას ყურადღება მიექცევა შესაბამისი დარგობრივი სახელმწიფო უწყების სარეკომენდაციო წერილს.

კომისია უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, მოსთხოვოს პროექტის წარმდგენს პროექტთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია.

საჭიროების შემთხვევაში,  გთხოვთ, მიმართოთ ეროვნული კომისიის სამდივნოს შემდეგ მისამართზე: საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სამდივნო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 0118 თბილისი, ჩიტაძის ქ. N4 ტელეფონი: 2945000 (1912) ელ-ფოსტა: unesco@mfa.gov.ge     არასრული ან დაგვიანებული განაცხადი არ განიხილება.