საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისია იწვევს მსურველებს წარმოადგინონ პროექტები იუნესკოს 2018-2019 წლების “მონაწილეობის პროგრამის” ფარგლებში დაფინანსების მოსაპოვებლად. “მონაწილეობის პროგრამა” არის იუნესკოს მხრიდან წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერის ერთ-ერთი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც წევრ სახელმწიფოებს  შეუძლიათ განახორციელონ პროექტები, ორგანიზაციის მიერ დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად (პრიორიტეტები მოცემულია ბმულებზე http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247747e.pdf (გვ. 20-დან), და დოკუმენტში (39 C/5 http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002616/261648e.pdf პროექტების პირველად შერჩევას აწარმოებს ეროვნული კომისია, ხოლო წარდგენილი პროექტების დაფინანსებაზე საბოლოო  გადაწყვეტილებას იღებს UNESCO-ს სათაო ოფისი (ქ.პარიზი). პასუხი განმცხადებელს ეცნობება გადაწყვეტილების მოტივირების გარეშე. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა 2018 წლის 16 ივლისამდე, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სამდივნოს უნდა მიაწოდონ ელექტრონულ მისამართზე unesco@mfa.gov.ge შემდეგი დოკუმენტაცია:
  1. პროექტის მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (მაქსიმუმ 1 გვ.);
  2. შევსებული სააპლიკაციო განაცხადი ინგლისურ ენაზე (გთხოვთ, ასევე იხილოთ ინფორმაცია პროექტის სტანდარტის შესახებ (“Benchmarks”);
  3. დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს განმცხადებელი ორგანიზაციის  ოფიციალური მიმართვა საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სახელზე.
  4. პროექტის განხილვისას ყურადღება მიექცევა შესაბამისი დარგობრივი სახელმწიფო უწყების სარეკომენდაციო წერილს.
კომისია უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, მოსთხოვოს პროექტის წარმდგენს პროექტთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, მიმართოთ ეროვნული კომისიის სამდივნოს შემდეგ მისამართზე: საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სამდივნო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 0118 თბილისი, ჩიტაძის ქ. N4 ტელეფონი: 2945000 (1912) ელ.ფოსტა: unesco@mfa.gov.ge არასრული ან დაგვიანებული განაცხადი არ განიხილება